Algemene voorwaarden

Leest u voor u uw bestelling doet eerst onze algemene voorwaarden en product informatie. Na  
uw bestelling gaan wij er van uit dat u kennis heeft genomen en akkoord gaat met onderstaande 
algemene voorwaarden.

 

Toepasselijkheid  
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Woolytoons en op alle 
met Woolytoons aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door 
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  
Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite die met Woolytoons in een 
contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Indien de klant verwijst naar zijn 
of haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing.  Het accepteren van een aanbieding 
dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene 
Voorwaarden aanvaardt alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de 
internetsite.  
Woolytoons is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en/of derden bij de uitvoering van een 
overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van 
toepassing. Woolytoons behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te 
wijzigen of aan te vullen.

 

Aanbiedingen en overeenkomsten  
Alle aanbiedingen van Woolytoons zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Woolytoons 
behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt tot 
stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per email 
is verzonden naar het door de klant opgegeven email-adres. De klant en Woolytoons komen 
uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige 
overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische 
bestanden van Woolytoons gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van 
bewijs.  
Woolytoons probeert afbeeldingen en informatie die betrekking hebben op het product en 
kenmerken daarvan zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Woolytoons garandeert echter niet dat 
alle producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. De minimale 
afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding en/of ontbinding van de 
afspraken.

 

Prijzen en betalingen  
Alle door Woolytoons vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief 
verzendkosten indien van toepassing, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Speciale 
aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met 
betrekking tot die speciale aanbieding. Verzendkosten zijn niet van toepassing bij aankoop van PDF 
patronen. 
Woolytoons kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van 
redelijkheid, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een 
kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor 
nabestellingen.  
Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:  
Betaling vooraf: de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op 
girorekening 3494193 t.n.v. Woolytoons  onder vermelding van besteldatum en bestelnummer/-
naam. Betaling via Paypal of Ideal.

 

Levering  
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij directe betaling wordt er automatisch een 
download bestand PDF toegezonden naar het opgegeven e-mail adres.  Bij betaling vooraf versturen 
wij de bestelde artikelen na ontvangst van de betaling. Als er 7 dagen na bestelling geen betaling of 
reactie wordt ontvangen wordt de bestelling als niet ontvangen beschouwd. De genoemde 
levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige 
leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling 
te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.  
Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is of speciaal door de klant wordt besteld, zal 
worden aangegeven dat dit product tijdelijk niet leverbaar is. Woolytoons zal per direct een 
geschatte levertijd per email aan de klant kenbaar maken. Levering vindt plaats op het door de klant 
tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij leveringen in het buitenland 
gelden afwijkende voorwaarden.

 

Eigendomsvoorbehoud  
De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige 
overeenkomst aan Woolytoons verschuldigd is, heeft voldaan. Indien de klant in gebreke blijft de 
producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar 
rekening. Eventuele retourzendingen aan Woolytoons zijn voor rekening van de Klant en moeten 
franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

 

Ruilen en herroepingsrecht

Een gekocht PDF patroon kan niet retour worden gestuurd, omdat het om de aanschaf van een  
digitaal bestand gaat, wat direct na ontvangst opgeslagen kan worden door de klant.  
De klant is verplicht de producten bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de 
overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en 
kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de 
overeenkomst beantwoorden, dient u Woolytoons daarvan binnen 24 uur na de aflevering van op de 
hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, 
heeft Woolytoons de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen 
door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.  
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product 
binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Woolytoons  te retourneren. Dit geld niet voor PDF 
patronen die verstuurd zijn via internet.   
Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld, draagt Woolytoons zorg voor 
terugbetaling van het door de Klant aan Woolytoons betaalde, minus de verzendkosten, binnen 14 
dagen na ontvangst van de retour artikelen. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn 
voor rekening van de Klant. Het verzenden van artikelen geschied op eigen risico. Mocht er iets 
beschadigen tijdens de verzending is Woolytoons hier niet verantwoordelijk voor.

 

Garantie en aansprakelijkheid  
Woolytoons geeft 1 jaar garantie op de aangekochte artikelen, mits het product opnieuw te leveren 
is. Bij unieke producten is het geven van garantie niet mogelijk.  Deze garantie geldt niet in het geval 
er sprake is van slijtage of gebruik in wasmachine. Woolytoons kan nimmer aansprakelijk worden 
gesteld bij oneigenlijk gebruik. Indien Woolytoons, om welke reden dan ook, gehouden is enige 
schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de 
factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.  Het 
is mogelijk dat Woolytoons op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk 
interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. 
Woolytoons is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of 
het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Woolytoons kan niet aansprakelijk worden gesteld als  
de klant het patroon niet begrijpt of de haaktechniek niet in pacht heeft.

 

Overmacht   
In geval van overmacht is Woolytoons niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te 
komen, de verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt 
verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar 
verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.  
Tot die omstandigheden behoren onder meer, ziekte, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet 
of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden .Tevens wordt onder 
overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte 
communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite Ook privé 
omstandigheden kunnen  overmacht veroorzaken.

 

Intellectueel eigendom  
De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven 
informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of 
met betrekking tot de internetsite berusten bij Woolytoons 
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en 
modellenrechten en of andere (intellectuele- eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan 
niet octrooieerbare technische en of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de 
klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de 
intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, 
zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Woolytoons.

 

Persoonsgegevens  
Woolytoons behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en stelt de 
gegevens niet ter beschikking aan derden.

 

Toepasselijk recht  
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze 
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing.

 

 
Diversen  
Woolytoons is gevestigd te Alphen aan den Rijn, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 
onder nr. 28117157. 
Wij verzoeken U vriendelijk alle correspondentie per email te versturen. Indien dit niet mogelijk is of 
schriftelijk wenst te corresponderen kunt u ons postadres opvragen via [email protected]